Kialbeni simu 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Moja Një -
2 Mbili Dy -
3 Tatu Tre -
4 Tarakimu Katër -
5 Tano Pesë -
6 Sita Gjashtë -
7 Saba Shtatë -
8 Nane Tetë -
9 Tisa Nëntë -
10 Kumi Dhjetë -
11 Kumi na moja Njëmbëdhjetë -
12 Kumi na mbili Dymbëdhjetë -
13 Kumi na tatu Trembëdhjetë -
14 Kumi na nne Katërmbëdhjetë -
15 Kumi na tano Pesëmbëdhjetë -
16 Kumi na sita Gjashtëmbëdhjetë -
17 Kumi na saba Shtatëmbëdhjetë -
18 Kumi na nane Tetëmbëdhjetë -
19 Kumi na tisa Nëntëmbëdhjetë -
20 Ishirini Njëzet -
21 Ishirini na moja Njëzet e një -
22 Ishirini na mbili Njëzet e dy -
23 Ishirini na tatu Njëzet e tre -
24 Ishirini na nne Njëzet e katër -
25 Ishirini na tano Njëzet e pese -
26 Ishirini na sita Njëzet e gjashtë -
27 Ishirini na saba Njëzet e shtatë -
28 Ishirini na nane Njëzet e tetë -
29 Ishirini tisa Njëzet e nëntë -
30 Thelathini Tridhjetë -
31 Thelathini moja Tridhjetë një -
32 Thelathini na wawili Tridhjetë e dy -
33 Thelathini na tatu Tridhjetë e tre -
34 Thelathini na nne Tridhjetë e katër -
35 Thelathini na tano Tridhjetë e pesë -
36 Thelathini na sita Tridhjetë e gjashtë -
37 Thelathini na saba Tridhjetë e shtatë -
38 Thelathini nane Tridhjetë e tetë -
39 Thelathini na tisa Tridhjetë e nëntë -
40 Arobaini Dyzetë -
41 Arobaini moja Dyzet e një -
42 Arobaini na miwili Dyzet e dy -
43 Arobaini tatu Dyzet e tre -
44 Arobaini na nne Dyzet e katër -
45 Arobaini na mitano Dyzet e pesë -
46 Arobaini na sita Dyzet e gjashtë -
47 Arobaini saba Dyzet e shtatë -
48 Arobaini nane Dyzet e tetë -
49 Arobaini na tisa Dyzet e nëntë -
50 Fifty Pesëdhjetë -
51 Fifty moja Pesëdhjetë e një -
52 Hamsini na mbili Pesëdhjetë e dy -
53 Fifty tatu Pesëdhjetë e tre -
54 Fifty nne Pesëdhjetë e katër -
55 Hamsini na tano Pesëdhjetë e pesë -
56 Hamsini na sita Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Hamsini na saba Pesëdhjetë e shtatë -
58 Fifty nane Pesëdhjetë e tetë -
59 Fifty tisa Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sitini Gjashtëdhjetë -
61 Sitini moja Gjashtëdhjetë e një -
62 Sitini mbili Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sitini tatu Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sitini na nne Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sitini na tano Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sitini na sita Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sitini saba Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sitini nane Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sitini tisa Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sabini Shtatëdhjetë -
71 Sabini moja Shtatëdhjetë e një -
72 Sabini na mbili Shtatëdhjetë e dy -
73 Sabini na tatu Shtatëdhjetë e tre -
74 Sabini nne Shtatëdhjetë e katër -
75 Sabini na tano Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sabini na sita Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sabini saba Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sabini nane Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sabini na tisa Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Themanini Tetëdhjetë -
81 Themanini moja Tetëdhjetë e një -
82 Themanini mbili Tetëdhjetë e dy -
83 Themanini tatu Tetëdhjetë e tre -
84 Themanini na nne Tetëdhjetë e katër -
85 Themanini na tano Tetëdhjetë e pesë -
86 Themanini na sita Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Themanini na saba Tetëdhjetë e shtatë -
88 Themanini na nane Tetëdhjetë e tetë -
89 Themanini na tisa Tetëdhjetë e nëntë -
90 Tisini Nëntëdhjetë -
91 Tisini moja Nëntëdhjetë e një -
92 Tisini mbili Nëntëdhjetë e dy -
93 Tisini tatu Nëntëdhjetë e tre -
94 Tisini nne Nëntëdhjetë e katër -
95 Tisini na tano Nëntëdhjetë e pesë -
96 Tisini sita Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Tisini saba Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Tisini na nane Nëntëdhjetë e tetë -
99 Tisini na tisa Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Mia moja Njëqindë -